Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Készült: 2014. február 08. szombat, 16:53

Általános Szerződési Feltételek


Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a www.nevesajandek.hu vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen átolvasni:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.nevesajandk.hu és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
*

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nevesajandek.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.
*

A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
*

A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
*

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően (az esetleges hibák jóváhagyás előtt a „Szerkeszt” hivatkozásokat használva javíthatók), a „Rendelés Jóváhagyása” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve.
*
Kérdése, észrevétele, kifogása, panasza esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!
Vevőszolgálatunk elérhetőségei:

- Telefon: +36-20/988-8662
- E-mail: info@nevesjanadek.hu .hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


2.

REGISZTRÁCIÓ:
*

Amennyiben a vásárló nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

*

Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.3.

BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:
*

A www.nevesajandek.hu az alábbi termékcsoportokba tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére:
A termékek menüvel megegyező módon.
*
A termékek részletes leírása a „Részletek” címszó alatt, vagy a kis képekre kattintva található.
*

A konkrét termék vételára a kiválasztott áru mellett található. Arról, hogy a vételár a közterheket tartalmazza-e, a „Bevásárlókosár” menüpont alatt található kijelzés ad eligazítást („A kijelzett árak BRUTTÓ árak”,mindenkori esetben az alapértelmezett kijelzés).


4.

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK INTÉZÉSE:
*

A jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló1959.évi IV.törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai az irányadók.
o

Szavatossági jogok:
1.

Hibás teljesítés esetén a vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül, a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
2.

Ha a Szolgáltató a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

o

Szavatossági határidők:
1.

A vevő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az árunak vagy jelentősebb részének a kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
2.

Ha a vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy az áru természeténél fogva az 1. pontban megjelölt határidő alatt nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt áru esetén három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
3.

Fogyasztói szerződés esetében a vevő - az 1. pontban rögzítettek helyett - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Fogyasztói szerződés esetén - a 2. pontban rögzítettektől eltérőn - a jogvesztő határidő a teljesítés időpontjától számított 3 év. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.


o

Fogyasztói kifogások:

Ha a fogyasztónak minősülő vevő szavatossági igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A Szolgáltató a vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Szolgáltató a vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a vevő a kijavított árut átveheti. Fogyasztónak minősül a vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.


*
Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontban.

6.

TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:
1.

A www.nevesajandek.hu webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva a Szállító és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók.
2.

A www.nevesajandek.hu webáruházban történő vásárlás során (fizetés) a vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a www.nevesajandek.hu felelősséget nem vállal.
3.

Termékeket külföldre nem áll módunkban szállítani.
4.

A csomagot a Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 72 órán belül munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről a Szolgáltató a Vevőt e-mail útján értesíti.
5.

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
6.

A Vevő a megrendelt árú vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek.
A szállítással kapcsolatban további információk és költségek a szállításútvonalon található.

6.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA:
1.

A Vevő jogosult a szerződés létrejöttét követően, de még az áru kiszállítását megelőzően a vásárlástól elállni. Az elállási jog gyakorolható e-mail, faxlevél vagy telefonhívás útján.
2.

Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy az áru kiszállítását követően a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet szerint 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül jogosult az áru visszaküldésével egyidejűleg elállni. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.
3.

A Vevő elállási jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut a kifizetést igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát abban az esetben, ha a számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében az árú csomagolását felbontotta, továbbá olyan árú megvásárlása esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó (pl. élelmiszerek).
4.

A Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást (az áru visszaszolgáltatását) követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5.

Vevőszolgálatunk elérhetőségét lásd az 1. pontba

6.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
1.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
2.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.
- Bármely levél vagy adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
3.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.
4.

A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5.

Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.
6.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.
7.

A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
8.

A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Wbáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.
9.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

6.


SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:
1.

A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi Weboldalára látogatók adatait. A személyes adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII.törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

www.nevesajandek.hu